Comic Scores

Set: Iron Man #1-#332
Slot: Iron Man Annual 10

Comic Description0.51.01.51.82.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.29.49.69.89.910.0
Iron Man Annual #10 Signature 111111111111111112341117283350
Iron Man Annual #10 Apparent MA 1111111111111111111123558
Iron Man Annual #10 Apparent SA 11111111111111111111246711
Iron Man Annual #10 Apparent EA 1111111111111111111112345
Iron Man Annual #10 Apparent MP 1111111111111111111123569
Iron Man Annual #10 Apparent EP 1111111111111111111122457
Iron Man Annual #10 Universal 111111111111111112341015253045
Iron Man Annual #10 Qualified 11111111111111111233913212638
Iron Man Annual #10 Apparent SP 11111111111111111111347812
Iron Man Annual #10 Apparent 1111111111111111111123569
Iron Man Annual #10 Apparent SS 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Apparent SS MA 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Apparent SS SA 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Apparent SS EA 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Apparent SS MP 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Apparent SS SP 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Apparent SS EP 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Conserved 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 A-1 111111111111111111113591015
Iron Man Annual #10 A-2 111111111111111111113581014
Iron Man Annual #10 A-3 11111111111111111111358914
Iron Man Annual #10 A-4 11111111111111111111347813
Iron Man Annual #10 A-5 11111111111111111111347812
Iron Man Annual #10 B-1 11111111111111111111246711
Iron Man Annual #10 B-2 11111111111111111111236710
Iron Man Annual #10 B-3 1111111111111111111123569
Iron Man Annual #10 B-4 1111111111111111111123558
Iron Man Annual #10 B-5 1111111111111111111122457
Iron Man Annual #10 C-1 1111111111111111111122457
Iron Man Annual #10 C-2 1111111111111111111112446
Iron Man Annual #10 C-3 1111111111111111111112346
Iron Man Annual #10 C-4 1111111111111111111112345
Iron Man Annual #10 C-5 1111111111111111111112335
Iron Man Annual #10 SS A-1 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS A-2 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS A-3 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS A-4 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS A-5 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS B-1 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS B-2 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS B-3 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS B-4 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS B-5 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS C-1 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS C-2 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS C-3 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS C-4 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 SS C-5 1111111111111111112258131523
Iron Man Annual #10 Qualified SS 111111111111111112341014242943